Hopp til innholdet

Av Rune Knoff

Historikken bygger på en leder skrevet av Marit Osnes Aambø i SsS i 2003, og et grundig arbeid gjort i forbindelse med at vi nå runder 35. Dette har vært en lang prosess, og mange av styreledere og styremedlemmer opp gjennom årene har vært involvert i arbeidet.

Norsk Stemmepedagogisk Forum ble stiftet 28. juni 1988 som en interesseorganisasjon. Ett år før den internasjonale foreningen European Voice Teachers Association ble grunnlagt.

Initiativtakerne ønsket at foreningen skulle fremstå som et faglig forum, et møtested for de som arbeidet med stemme på ulike måter. Medlemmer ble rekruttert blant professorer og lærere i landets utdanningsinstitusjoner for musikk, blant private vokalpedagoger, talepedagoger, logopeder og terapeuter, profesjonelle sangere i ulike sjangere, skuespillere og leger. Styrets oppgave skulle først og fremst være å arrangere et årlig seminar som samlet deltakere tverrfaglig fra hele landet, men sentralt i arbeidet skulle være regionale foreninger med egne aktiviteter og egen økonomi. Medlemskapet var lokalt, og det ble ikke innført sentral medlemskontingent før i 1993.

Tidene endret seg og da vi ble medlem av EVTA i 1996 økte forpliktelsene og styrets oppgaver. Dette nådde et toppunkt da NSPF tok på seg vertskapsrollen for Eurovox-konferansen i 2003, som representerte en gedigen utfordring, og som høstet begeistrede tilbakemeldinger fra inn- og utland. Sangerinnen Guri Egge Sipus var på denne tiden leder i det europeiske styret i EVTA. Arrangementet var spekket med foredrag, workshops og konserter på høyt faglig og kunstnerisk nivå.

Medlemskapet i EVTA førte til at forumet måtte endre sine vedtekter, slik at de stod i henhold til de krav et slikt internasjonalt medlemskap medførte. De første årene i det nye millenniet førte også med seg en diskusjon om strukturen i organisasjonen. Den opprinnelige modellen med regionale foreninger falt mer eller mindre ut – selv om styret sentralt oppfordret medlemmene til å opprettholde lokal virksomhet. Det årlige seminaret og utgivelse av medlemsbladet «Stemmer som stemmer» ble hovedanliggendet for styret. I 2018 søkte vi medlemskap i Norsk Musikkråd, og NSPF har fått en stemme inn i denne svært levende og demokratiske organisasjonen. Vi mottar nå årlig driftsstøtte fra NMR. Styret har hele tiden holdt seg med en EVTA-koordinator og forumet har vært kontinuerlig representert ved EVTAs internasjonale konferanser – vi har også flere ganger deltatt med personressurser ved International Congress of Voice Teachers i ulike land.

NSPF har siden stiftelsen favnet mye kompetanse og store ressurser i medlemsmassen. Ildsjeler har lagt ned mye arbeid- tid og møye, nære vennskap har blitt knyttet, viktige kontakter har blitt opprettet, og fagfeltet har forsøkt å utvikle seg i takt med tiden. Noen ganger har forumet ligget et hode foran og vært med på å skape utviklingen! Dette gjør oss stolte og skjerpet her vi fremdeles er oppe og står etter 35 år. Forumet søker å fremstå som raust og som et sted hvor stor takhøyde for meningsutveksling og debatt råder. Vi ønsker stadig nye ideer, nye øyne og muligheter velkommen. Med stemmen i fokus som fenomen, redskap og instrument i en moderne verden!

1988 – 2023

EVTA.no/Norsk Stemmepedagogisk Forum runder 35 år

I 1988 syntes behovet for et faglig forum for stemmepedagoger å ha vokst frem flere steder i Europa. En entusiastisk gruppe sangere og pedagoger fra Norge reiste til den første ICVT- kongressen (International Congress for Vocal Teachers) for sangpedagoger i Strasbourg i 1987, og ble der inspirert til å gjøre noe på hjemmebane. Den tyske foreningen oppfordret til å danne nasjonale foreninger, og Norske Musikklæreres Landsforbund (NMLL – i dag Musikkpedagogene Norge) nedsatte i 1987 et utvalg som fikk i oppdrag å forberede dannelsen av en norsk nasjonal stemmeforening. Blant disse var Jartrud Ringdal, Diane Sævig, Tove Alice Rossow, Marit Storækre og Svein Bjørkøy noen av personene.

Utvalget dannet et interimsstyre fra Oslo, Bergen og Stavanger, og innkalte etter en del forberedende møter til et stiftelsesmøte på Rønningen Folkehøgskole 28. juni 1988, i forbindelse med et sommerkurs i NMLL. 25 interesserte var til stede. På forhånd hadde utvalget sendt ut 5-6000 innbydelser, og fått 110 positive svar – tiden var moden og en norsk forening for stemmepedagoger var en virkelighet (selve navnet NSPF kom litt senere).

Formålet var klart: man ønsket et faglig forum på tvers av yrker, og inviterte både sang- og talepedagoger, og logopeder. Det skulle være en tverrfaglig interessegruppe, ikke en fagpolitisk forening – alle som arbeidet med, og hadde interesse for stemmen, var velkommen. Det var en sentral tanke at arbeidet skulle foregå i lokale/regionale foreninger som skulle være selvstendige. Som eksempel var Trøndelag i så måte først ute, TSPF startet sin virksomhet allerede i 1986. Lokallagene skulle selv bestemme innholdet og omfanget av arbeidet, og skulle ha en selvstendig økonomi. Landsstyret skulle være en samlende forening, men det var i begynnelsen ganske uklart hvordan NSPF skulle fungere. Det tok noen år før det gikk seg til, og man fant den formen vi kjenner i dag. Mange av de lokale lagene som i utgangspunktet var tenkt å være selve kjernen i virksomheten, falt ganske fort fra hverandre. Behovet er nok der fortsatt, og med jevne mellomrom har det kommet opp initiativ til å danne lokale foreninger.

Tanken var også at man skulle ha tett kontakt med tilsvarende foreninger i Norden, og knytte internasjonale kontakter – året etter, i 1989 ble EVTA stiftet (European Voice Teachers Association).

EVTA er ment å være en paraplyorganisasjon for de nasjonale europeiske foreningene, litt som NSPF var tenkt å være en overbygger for de lokale norske lagene.

Det tok noen år før NSPF ble medlem i EVTA – det skjedde i 1996, da styret i Trondheim sendte Lillian Jensen som representant til EVTA-kongressen i Amsterdam. Her ble NSPF ønsket varmt velkommen, og innlemmet i det europeiske fellesskapet.

Sentrale navn fra de første årene var logoped Henning Karlstad og operasanger Svein Bjørkøy, som begge skulle komme til å være aktive pådrivere for forumet i mange år. Som professor i sang ved NMH, har Svein sammen med sin bror, Kåre Bjørkøy, operasanger og senere professor ved NTNU, vært ildsjeler i arbeidet med å bringe forumet tett på internasjonal forskning innenfor faget stemmefysiologi.

Historisk oversikt over styresammensetningene gjennom årene, og litt om de fleste av seminarene:

1990 februar: 1. seminar og årsmøte arrangeres i Oslo. Et landsstyre dannes. (virketid 1990-1992)

Styreleder er Henning Karlstad. Svein Bjørkøy, Tove Træsdal og Ellen Haldar danner det øvrige styret. Lise Arnesen er et aktivt varamedlem.

1991 februar: 2. seminar og årsmøte holdes i Trondheim. Foreningens vedtekter er hovedsak.

1992 september: 3. seminar og årsmøte i Oslo. Det velges et nytt styre med base i Oslo (virketid 1992-1994). Valg av kurskomite fra Bergen.

Ny styreleder er Merete Sparre (psykomotorisk fysioterapeut), kasserer Siri Torjesen, sekretær Nanna Kristin Arder og vara Lise Arnesen. Lise fungerer også som kasserer under hele perioden.

1993 november: 4. seminar og årsmøte arrangeres på Musikkonservatoriet i Bergen. Årsmøtet diskuterer den organisatoriske siden av Norsk Stemmepedagogisk Forums virksomhet, herunder forholdet mellom NSPF og lokallagene, samt spørsmålet om kollektivt medlemskap.

For å få til en så tverrfaglig struktur som mulig, henter styret inn inspirasjon og ideer fra den tilsvarende svenske organisasjonen «Röstforum» – grunnlagt i 1990. Medlemskapet er lokalt frem til 1993 – ordningen med sentralt medlemskap innføres i 1993.

Overskrift for seminaret er: «Stemmer som stemmer, og stemmer som ikke stemmer.»  Seminaret refereres som meget inspirerende, det passer like godt for korister som solister, for logopeder, teaterfolk og musikklærere. Forelesere og instruktører er Andrew Wade og Stephen Parker. I en paneldiskusjon deltar bl.a. dr. med. John-Helge Heimdal, Olav Sveen og Walter Pedersen. Fordelt på to konserter utgjør Svein Bjørkøy, Eva Bergh, Per Arne Frantzen, Anne Bolstad og Audun Kayser den kunstneriske kontingenten.

1994 Våren: Første nummer av medlemsbladet «Stemmer som stemmer» ser dagens lys. Den kjente logoen med alle mmm-ene – formes av Erling Okkenhaug. Redaktør er Lise Arnesen. Redaksjonen gir også ut et blad nummer 2 på høsten. Intensjonen med bladet er at det skal fungere som et tverrfaglig organ for alle som sysler med stemmer i utøvelse, undervisning eller behandling. En medlemskampanje resulterer i 103 medlemmer.

November: 5. seminar og årsmøte går av stabelen på Ole Bull Akademiet på Voss. Berit Opheim og Agnes Buen Garnås har ansvaret for seminaret. Valg av nytt styre med base i Trondheim (virketid 1994-1996). Forumet har 97 betalende medlemmer.

Ny styreleder er Ann Kristin Andersson. Gunhild Rye Vennesland, Lillian Grethe Jensen, Norunn Illevold Giske og Anne C. Piro utgjør det øvrige styret.

«Folkesangen – tradisjon og verkemidlane» er klingende tema for seminaret på Voss. Medvirkende forelesere og instruktører er Halvor Håkanes, Birgit Lund, Terje Støve, Leif Rygg, Nils Økland, Einar Mjølsnes, Reidun Horvei, Sigbjørn Apeland, Åshild Kyvik Bauge, Arnhild Litleré og Berit Opheim.

1995 september: God medlemsrekruttering. Årgang 2 av medlemsbladet kommer med ett nummer. 6. seminar og årsmøte avholdes i Olavshallen og på Medisinsk Teknisk senter i Trondheim.

Per Trondsaune holder et foredrag om «Prestasjonsmaksimering. Yte det du er god for», Sissel Høyem Aune og Anne C. Piro foreleser om gutter i stemmeskiftet, «Kvitretten» gir deltakerne et mikrofonkurs, og seminaret avsluttes med et «Tungesymposium» – en presentasjon av resultater og undersøkelsesmetoder av tungen, ved professorene Carsten Saute (øre-nese-hals, Unit-medisin), Arne Kjell Foldvik (lingvistisk inst. Unit), Kåre Bjørkøy og Hans Torp (Biomedisinsk Inst. Unit).

1996 NSPF meldes inn i EVTA. Oktober: Det 7. seminaret i Trondheim blir avlyst på grunn av for få påmeldte. Årsmøte gjennomføres via «Stemmer som stemmer» årgang 3, som kommer med en utgave. Forslag til saker og stemmeavgivningen sendes til styret per post. Nytt styre med base i Stavanger kommer på plass (virketid 1996-1999).

Martha Rovik Halvorsen går inn som styreleder, Kari Olene Oma Rønnes nestleder, Kirsten Landmark Mæland kasserer, Anne Myrset Asheim sekretær, Lillian Grethe Jensen styremedlem og redaktør. Lillian Grethe Jensen fungerer som en overlappende konsulent for det nye styret.

1997 Dette året avholdes det ikke seminar og årsmøte. Styret gir ut to utgaver av «Stemmer som stemmer» og forbereder seminaret i 1998.

1998 februar: Det 8. seminaret og årsmøte arrangeres denne gang ved Høgskolen i Stavanger, og samler 40 deltakere. Medlemskampanjen dette året resulterer i 158 medlemmer.

Styret valgt i 1996 blir sittende.

Seminaret rommer tre foredrag. Ett av førsteamanuensis og barytonsanger Viggo Pettersen, ett av fysioterapeut og Feldenkreizpedagog Stina Njaastad, og ett foredrag av logoped Ragnhild Skard. Teaterinstruktør Brit Lossius og sanger Siri Torjesen gir en workshop.

1999 februar: 9. seminar og årsmøte avvikles i Oslo Musikklærerforenings lokaler i Josefinesgate 15.

Kurskomiteen består av Hege Marie Sverdrup, Siri Torjesen og Lise Arnesen.

Valg av nytt styre med base i Oslo (virketid 1999-2001)

Styreleder er Guri Egge, nestleder Barbro Marklund, og Åshild Kyvik Bauge, Jorunn Frydenbø og Folke Bengtsson utgjør styremedlemmene.

På seminaret får deltakerne en innføring i Thai Chiquan og Qigong av Merete Sparre. Per-Åke Lindestad tar for seg stemmens funksjoner i foredraget «Röstresan». Hege Marie Sverdrup holder en praktisk vokal workshop, og «sang og sjanger i grunnutdanningen» danner tema for årets paneldebatt. Med i panelet er Astrid Kvalbein, Ellen Aagaard og Elin Sofie Lotsberg. Tre nyutdannede vokalpedagoger i denne tiden.

2000 januar: 10. seminar og årsmøte samler hele 100 deltakere i Oslo. Medlemstallet er nå 208. NSPF påtar seg EVTA-lederskap fra 2003 og vertskap for Eurovox 2003.

Logoped Henning Karlstad innleder seminaret: «TV og radio som stemmepedagogisk utfordring». Øivind Elgenes, Grete Helle Rasmussen og komponisten og multiinstrumentalisten Helge Sunde gir så en romansekonsert. Susanna Eken kåserer over temaet «Sangstemmen. Hvordan og hvorfor?».

Siste dag leder Kristin Kjølberg en paneldebatt med temaet: «Ulike tiders og genres krav til stemmen. Susanna Eken, Henning Karlstad, Sidsel Endresen, Henrik Hellstenius og Morten Cranner danner panelet.

2001 februar: 11. seminar og årsmøte arrangeres i Kristiansand og samler 50 deltakere. Valg av nytt styre med base i Kristiansand. (2001-2003). Valg av forberedende komite til Eurovox 2003.

Ny styreleder er Inger-Marie Trovi. Wenche Hunsbedt Svindland er nestleder, Birte Myhrstad, sekretær, Inger Johanne Pettersen, kasserer og Runa Godø Sæther styremedlem.

Emil Otto Syvertsen forteller ved åpningen av seminaret om Kirsten Flagstads liv i Kristiansand, to studenter ved NMH, Eva Kristine Egede-Nissen og Kristian Hernes fremfører innimellom sanger fra Flagstads repertoar. Hovedbolken denne gang er en mesterklasse med Maria Rondèl – med vekt på stemmefunksjonen «belting». Gisle Kverndokk avslutter seminaret med et historisk tilbakeblikk på musikal-tradisjonen.

2002 februar: 12.seminar og årsmøte avholdes i Oslo. Valg av EVTA-styre (virketid 2003 og 2004) og Eurovox-komiteer. Det internasjonale styret kommer til å bestå av President Guri Egge, Vice-president Barbro Marklund, og Executive Board Members Marit Osnes Aambø, Cecilie Schoder-Larsen, Jorunn Frydenbø og Katrine Imerslund. Varaer er Elisabeth Tandberg og Njål Sparbo.

Jorun Fiveland, logoped ved Senter for livshjelp, innleder seminarhelgen med et foredrag om Tomatismetodikken, lydstimulering med terapeutisk siktemål – og hvordan den kan hjelpe sangere. Dr. Audun Myskja tar for seg stemmen som terapeutisk verktøy, og peker på noen av stemmens skjulte skatter, før jazzsangeren Solveig Slettahjell holder et kurs om elementær og riktig bruk av mikrofon, ulike mikrofoner og deres egenskaper.

2003 februar: 13. seminar og årsmøte finner sted i Stavanger. Valg av nytt styre med base i Oslo (2003-2005) August: Eurovox i Oslo. Medlemstall 249.

Ny styreleder er Marit Osnes Aambø. Lise Arnesen er kasserer, Britt Bøyesen sekretær, Katrine Imerslund, redaktør og Ingunn Angela Tindstad styremedlem. Barbro Marklund og Barbara Kay Doherty utgjør varamedlemmene.

Kathrine Imerslund åpner seminaret med et foredrag om det sårbare selvuttrykk. Om sang sett i lys av narsissistisk problematikk. Hovedbolken denne gang består av en mesterklasse med Cathrine Sadolin, og Osteopat Morten Bergh holder et foredrag om «Hvordan osteopatien kan bidra til å finne årsaker til og behandle stemmeproblemer»

__________________________________________________________________________

EUROVOX 2003 8. – 11. august.

Fra programmet kan nevnes en guidet tur på fredagen i Oslo sentrum, den høytidelige mottakelsen i Rådhuset og åpningsseremonien på Norges Musikkhøgskole, hvor rektor Harald Jørgensen ønsker deltakerne velkommen.

Gustav Holberg, Thomas Kvilhaug og Gunnar Brynjulvsrud bidrar kunstnerisk med strupesang, og det er Olav Anton Thommessen som holder åpningsforedraget: «Voice, Body and Soul». Han etterfølges av franske Linda Wise med foredraget «You are your voice».

Hver morgen inviteres deltakerne til en aktiv fysisk og mental oppvarming med Linda Wise, Merete Sparre eller Randi Bjerge-Skiöld.

-Per-Åke Lindestad fra Sverige holder foredraget «Laryngeal muscle function, much more than movement! »

-Elisabeth Howard, USA, «Modern music styles and vocal techniques”.

-Barbara von Siebenthal fra Danmark gir en workshop: “Soulsound, heartvoice and bodyexpression”.

-Barytonen Per Vollestad synger sanger av Christian Sinding på en konsert, akkompagnert av Sigmund Helset.

-Sidsel Endresen holder en workshop med temaet «Improvisasjon».

-Maria Rondèl en om «Belting, taboo or a must? ». Ved pianoet Arne Borg.

-Randi Bjerge-Sköld tar for seg Alexanderteknikk og stemmen i foredraget: «Singing with the wings of Nature».

-Katrine Imerslund, Unni Løvlid og Isa Katharina Gericke presenterer så sine ulike avhandlinger:

«The vulnerable self-expression», «Tradition and freedom in the performing of folk songs” og

“The German Lied in Norway”.

Gallamiddagen holdes på Clarion Hotel Christiania lørdag aften. Her underholder sopranene Gjøril Songvoll, Kristin Høiseth Rustad og barytonen Stein Skjervold akkompagnert av Arnhild Vik på klaver.

Fra søndagens program nevnes:

-Kåre Bjørkøys foredrag «Oro pharyngeal dynamics in classical singing”,

-Audun Myskjas leksjon “Toning, The voice as a tool for healing and exploration”.

-Mesterklassen med Anne Gjevang og Einar Steen- Nøkleberg med E. Griegs tyske sanger.

-Lunsjkonserten med Unni Løvlid og Berit Opheim med norske folkesanger.

-Cathrine Sadolins workshop: «Complete Vocal Technique, og Anne Rosing-Schow og Kåre Følis workshop: “Body Self Development´s System”. Alle tre kursholderne fra Danmark.

-Ank Reinders fra Nederland holder også en forelesning om tenorstemmen, før Jaqueline P. Ekgren og Tiri Bergersen Schei presenterer sine avhandlinger: «Singing from top to toe» og

«Voiceshame».

Om aftenen er det konsert i Lindemansalen med Isa Katharina Gericke, sopran, Sveinung Bjelland piano, Anne-Lise Berntsen, sopran, Nils Henrik Asheim, orgel og komposisjon, og det Norske Jentekor, dirigert av Barbro Grenersen.

Avsluttende dag, mandag 11. innledes med to foredrag.

-Henning Karlstad «Voice, Body and Soul expressed through human voice in radio and TV.”

-Maria af Klinteberg Herresthal “ The Norwegian Opera, history in words, music and pictures.”

-Jon-Roar Bjørkvold byr publikum så på en guidet lytteropplevelse: «NGOMA! The wellspring of songs».

-Operasjef Bjørn Simensen og vår internasjonale stjernesanger og professor ved NMH, Ingrid Bjoner, hilser kongressen, før studenter ved Norges Musikkhøgskole byr på lunsjkonsert: «Songbook 2000» består av Norsk Samtidsmusikk.

Vokalpedagogen og dirigenten Jeffrey Goldberg fra Metropolitan Operaen i New York, holder så avslutningsvis en mesterklasse.

Oppsummeringen og avslutningen på Eurovox ender med en urfremførelse og verdenspremiere på Gisle Kverndokks «Voice, body and Soul – a musical stunt performanse» – hvor alle deltakerne og utøverne deltar. En spenstig avslutning på et ambisiøst, variert og vellykket program. Eurovox går med et økonomisk overskudd, noe som styrker forumets økonomi betraktelig for lang tid fremover.

__________________________________________________________________________

2004 februar: 14. seminar og årsmøte i Oslo. Nye vedtekter og logo. NSPF blir registrert i Brønnøysund, og får egen hjemmeside: www.nspf.net  Charlotte Valstad Nielsen lager logoen og websiden. Det norske EVTA-styret avslutter sin virketid og utgir sin EVTA-Bulletin i desember. Ansvarlig redaktør er Katrine Imerslund. Per januar 2005 er 14 land medlemmer av EVTA. Stafettpinnen gis videre til Tyskland, og den nye presidenten heter Norma Enns.

Seminaret består av hele fire vokale verksteder: Ingunn Angela Tindstad holder en workshop i hvordan å undervise stemmebruk og retorikk for næringslivet. Beate Myrvold presenterer prinsipper og praktiske øvelser fra Roy Harts metode, Øystein Sørensen oppfordrer deltakerne til å sende den utdaterte gamle sanglæreren på dør – og ønske den nye vokale designeren inn i varmen. Helgen blir avsluttet levende med et kurs i «Teatersport» ved Helen Vikstvedt og Tony Totino.

2005 februar: 15. seminar og årsmøte arrangeres på Hadeland (Thorbjørnrud Hotell). Valg av nytt styre med base i Bergen (2005-2007). Prøveordning med sentral administrasjon for medlemskontakt og kontingentinnkreving (2005-2007) blir iverksatt. Marit Osnes Aambø blir adm. sekretær.

Forumet er representert ved Eurovox i Wien.

Styreleder er Magne Kristoffersen. Nestleder er Tore Kloster, Synnøve Tollås blir sekretær, Bjørg Solsvik Åvitsland redaktør og Magni Orheim Stoveland styremedlem. Harald Bjørkøy og Elisabeth Andersson tar oppgaven som varamedlemmer.

Kristin Norderval innleder seminaret med en musikalsk velkomst i elektro-akustisk drakt. Tema for seminaret er improvisasjon. Britt Bøyesen holder en presentasjon av nytten av fonasjonsrør, og Nanna Kristin Arder står for den praktiske oppvarmingen begge dagene. Märta Schele og Kristin Norderval holder workshops i vokal improvisasjon. «Röstlek – Stamp Music» er tittelen på Scheles klasse.

2006 februar: 16. seminar og årsmøte arrangeres på Griegakademiet i Bergen.

Nestleder og leder bytter funksjon. Ny styreleder er Tore Kloster.

Seminaret blir innledet ved at professor Harald Bjørkøy med studenter fra Griegakademiet tar for seg «Norsk repertoar for unge sangere». Professor Elisabeth Bengtson-Opitz foreleser om «Symbolbruk og metaforer i Lieder/sanger». Hun holder også et foredrag om «Sunda röstvanor – om regelkretsarna i kroppen». Logoped Irene Bele holder et foredrag om «Den profesjonelle talestemme», Harald Bjørkøy presenterer CD-rom som bidrag til undervisningen, og helgen avsluttes med en debatt om følgene av Idol – «ikke så verst likevel?».

2007 februar: 17. seminar i Bergen blir avlyst. Årsmøte gjennomføres. Valg av nytt styre med base i Hamar. (2007-2009). Prøveordningen med sentral administrasjon blir permanent.

Ny styreleder heter Njål Terje Thorud. Det øvrige styret kommer til å bestå av Heidi Granlund, Anna Sundstrøm Ottervik, Mina Lie og redaktør Rolf Knapper. Karin Andreassen og Inger Lise Walseth Kraft går inn som varamedlemmer.

2008 februar: 18. seminar og årsmøte blir arrangert på Toneheim Folkehøgskole, Ridabu ved Hamar.

28. juni: 20- års jubileumsmarkering i den Norske Opera med omvisning og festmiddag. Tallet på medlemmer ligger i jubileumsåret på 270.

NSPF er representert under 75-årsjubileet til det Svenska Sång-och Talpedagogförbundet i Stockholm. Njål T. Thorud, Barbro Marklund og Rolf Knapper er blant gjestene.

Seminaret åpner med et foredrag av dosent Nina Lange: «Rytmisk sang for klassisk utdannede sangere». Senere holder hun en workshop med 6 aktive deltakere. Logoped Gudrun Øvreberg fra Harstad foredrar om den psykomotoriske fysioterapeuts forståelse, undersøkelse og tilnærming til anspent pust og stemme. Førsteamanuensis ved NTNU, Sissel Høyem Aune holder et innlegg om Kirsten Flagstad, etterfulgt av en samtale om hennes liv og sang.

2009 februar: 19. seminar og årsmøte finner igjen sted på Toneheim Folkehøgskole.

Ny styreleder heter Tove Lånkan. Dag Skevik blir nestleder, Roger Moen sekretær, Maria Stattin, kasserer, og Bjørgulv Borgundvaag går inn som styremedlem og internasjonal koordinator.

Seminarets program dette året inneholder en workshop og en mesterklasse med sangpedagogen Helene Ziebarth.

Njål Sparbo forteller om sitt arbeid med internett – om skattejakten på norske sanger, og flere musikalske og sangtekniske tema. Sammen med Einar Røttingen fremfører de et knippe av Geir Tveitts sanger. Professor Svein Bjørkøys foredrag om stemmen og den vokale helsen avslutter seminarhelgen: «Hva kjennetegner en god stemmeteknikk?»

2010 februar: 20. seminar og årsmøte holdes i Oslo. Siden kun ett av styremedlemmene har tilholdssted i Oslo, blir de fleste styremøtene arrangert som telefonmøter. I oktober 2010 blir det arrangert en arbeidshelg i Inderøy. I løpet av året er det flittig bruk av e-post, og en facebook-gruppe opprettes. Styret sørger for et stadig tettere samarbeid med EVTA.   Bjørgulv Borgundvaag fungerer som NSPFs EVTA koordinator. Han sitter i tillegg i EVTAs Executive Board fra 2005 til 2010. Oktober: Tove Lånkan og Bjørgulv Borgundvaag deltar dette året under̊ EVTA Council i Riga. For første gang vedtar man å utgi «Stemmer som stemmer» digitalt.  Utgave 1/10 blir sendt ut digitalt i PDF. Mange av medlemmene liker ikke løsningen, nr. 2 blir igjen trykket, med de kostnadene dette medfører.

2011 mars: Det dukes for det 21. seminaret og årsmøte på Stiklestad Hotell i Verdal.

Kristin Kjølberg velges til ny styreleder. Nestleder er Bjørgulv Borgundvaag, Tove Lånkan sekretær, Kristin Solli Schøien, Ruth Wilhelmine Meyer og Thomas Guttormsen blir styremedlemmer. Ny redaktør er Katarina de Brisis. Styret beslutter senere å avslutte ordningen med en administrerende sekretær, og Marit Osnes Aambø blir takket av.

Seminaret byr på en mesterklasse med prof. Sebastian Vitucci, han holder også undervisningsøkter i Feldenkraismetodikk og Spiralmetodikk. Prof. Norma Enns gir en praktisk/didaktisk gjennomgang av digitale hjelpemidler i sangundervisningen, prof. Kåre Bjørkøy et foredrag om «emosjonalitet og sang». Kristin Kjølberg holder en forelesning om guttestemmer i overgangen ved stemmeskiftet, Elisabeth Tandberg forteller om egen forskning på temaet «stemmen og aldring» – og Astrid Haavardsholm presenterer erfaringer fra opptrening av stemmen etter sykdom i skjoldbruskkjertelen.

2012 mars:22.seminar og årsmøte arrangeres på Olavsgaard Hotell utenfor Lillestrøm.

Styret i 2012-13: Bjørgulv Borgundvaag går av, og Katarina De Brisis blir nestleder. Songsit Ohm Lertsethtakam er nytt styremedlem.

Seminaret på Olavsgaard hadde stor oppslutning og ble en suksess, selv om plasseringen av kurssted ikke ga mulighet for å se noen forestillinger om aftenen lørdag, noe som har blitt en vanlig praksis gjennom årene. Men medlemmene får god tid til å mingle. Universitetslektor Ståle Ytterli ved NMH, demonstrerer hvordan han underviser, i en mesterklasse som er åpen for sangere fra ulike sjangere.

2013 mars: 23. seminar og årsmøte arrangeres på Sem Gjestegård i Asker.

Styret presenterer nye nettsider med følgende adresse: www.evta.no

NSPF går inn som samarbeidspartner i «Krafttak for sang».

Ny styreleder er Katarina de Brisis. Kristin Kjølberg går inn som nestleder, Thomas Guttormsen blir sekretær og Hilde Anette Tjelland, Solveig Haga Indal og Kenneth Sørum Bekkemoen utgjør styremedlemmene.

Årets seminartittel: «Stemmerett» – i anledning hundreårsjubileet for kvinners rett til å stemme her i landet. På programmet står en blanding av foredrag, workshops og gruppearbeid. Det handler om arbeidet med stemme og sang, og da ikke kun med arbeidet med de opplagte stemmetalentene, men også alle andre, med andre ord enhver som ønsker å uttrykke seg gjennom sin stemme, på sitt nivå. Seminaret ønsker å belyse spørsmål som: Hva kan vi? Hva er vår kompetanse?  Hvordan kan vi jobbe med stemme og sang? Hva slags repertoar bruker vi? Hvordan være en inspirasjonsfaktor i nærmiljøet? Hvordan motiverer vi flere til å delta i ulike vokale aktiviteter? Hvordan snakker vi om stemme og sang?

Marlene Bichel – leder for den danske sangpedagogforeningen ledet en workshop med stemmelek og stemmemeditasjon. Tiri Beate Bergersen Schei foredrar om fenomenet stemmeskam, Trygve Åsgaard om sitt arbeid med kreftsyke barn.  Kåre Bjørkøy fremlegger informasjon som nasjonal koordinator for «World Voice Day», og Ulrika Bergroth Plur, prosjektkoordinator i «Syng for livet», presenterer «Krafttak for sang». Stein Erik Tafjord fra the Brazz Brothers holder så avslutningsvis en kreativ workshop.

2014 mars: 24.seminar og årsmøte på Klækken Hotell utenfor Hønefoss, blir avlyst.

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte i lokalene til Musikkens Studieforbund i mai, og forklarer at kraften og viljen til videre drift har forlatt styret, på grunn av manglende oppslutning om seminaret og aktivitetene.  Et interimsstyre blir dannet, og en interimvalgkomite, bestående av Asbjørg Brunstad og Rune Knoff, og prosessen leder til at et nytt styre blir valgt på et rekonstituerende årsmøte 8. november. 29 medlemmer deltar på dette møtet og seminardagen.

Ny styreleder heter nå Kenneth Sørum Bekkemoen. Nestleder er Live Danielsson, Randi Clausen Aarflot går inn som sekretær og kasserer, Sølvi Elise Halvorsen utgjør webansvarlig og layout for «Stemmer som stemmer», Ole Anton Thomassen blir redaktør, og prof. Kåre Bjørkøy blir styremedlem.  Guri Egge og Elisabeth Hagen Hestetun går inn som varamedlemmer.

Seminar 25: Dagsseminaret tar for seg «vibrato» som fenomen. Kåre Bjørkøy skisserer vibratoets natur og rolle i klassisk sang, Ole Anton Thomassen og Ingelin Dahl Helbø følger opp og deler sine refleksjoner rundt vibratobruk i musikalsang. Til slutt har Sølvi Elise Halvorsen oppgaven med å samle trådene, og å si noe om vibratobruk i andre sjangere. Alle foredragsholderne krydrer innleggene med illustrerende musikkeksempler.

2015 april: 26. seminar og årsmøte setter stevne på Norges Musikkhøgskole.

Tre styremedlemmer representerer dette året NSPF under PEVOK i Firenze.

Sølvi Halvorsen reiser til EVTA-Council i Riga.

Styret arbeider med en omfattende omlegging av hjemmesiden, og legger noe administrasjon inn under plattformen «Styreweb». Forumet har hele 268 betalende medlemmer.

Forumet gir økonomisk støtte til flere arrangementer under «World Voice Day».

På seminaret setter Guri Egge lys på det vokale mangfoldet vi i dag står overfor som undervisere i foredraget «Fra BELCANTO til BELTING – en lang reise i sangens og pedagogikkens tjeneste». Med utgangspunkt i sin masteroppgave «Stemmen og stilforståelse» fortsetter Kenneth Sørum Bekkemoen med et foredrag som omhandler stemmen og vokaltradisjoner i sjangerne soul og heavy metal, før Britt Bøyesen avslutter seminaret med et foredrag om kjønnsdysfori – stemme og kommunikasjon.
Her forteller den erfarne logopeden om sitt arbeid med personer som går igjennom kjønnsbekreftende behandling. Om den kjønnsinkongruens som oppstår når kjønnet tildelt ved fødsel, ikke samsvarer med kjønnsidentiteten. Det kan av den grunn oppstå dysfori knyttet til blant annet stemmen, dens resonans, stemmeleie, artikulasjon, volum og intonasjonsmønster. Transpersoner og andre innenfor kjønnsmangfoldet er en økende populasjon nasjonalt og internasjonalt. Stemmen er en viktig del av en persons identitet og personlighet. Bevisstgjøring og trening/modifisering av stemme og kommunikasjon kan være viktige bidrag ved dysfori (sterkt ubehag, angst, depresjon knyttet til stemmen). Målene med arbeidet er å redusere dysfori og forbedre livskvaliteten.

2016 april: 27. seminar og årsmøte arrangeres i lokalene til Musikkpedagogene Oslo.

Randi Clausen Aarflot går inn som sekretær og kasserer, Sølvi Elise Halvorsen fortsetter med oppgavene med layout medlemsblad og web-ansvar, Ole Anton Thomassen er redaktør, og Live Danielsson, Kåre Bjørkøy og Elisabeth Tandberg er styremedlemmer. Guri Egge og Elisabeth Hagen Hestetun utgjør varamedlemmene. Styret velger å ikke holde seg med en formell leder.

Seminaret handler i sin helhet om begrepet «Belting». Ole Anton Thomassen innleder, og Allister Kindingstad presenterer så belting ut ifra Cathrine Sadolins «Complete Vocal Technique». Sølvi Elise Halvorsen tar for seg samme begrep sett i lys av Josephine Estills univers, før professor Kåre Bjørkøy setter «Belting» som fenomen i klassisk sang i perspektiv. Deltakerne får også anledning til å stille foredragsholderne spørsmål, seminaret ender med en engasjert debatt. Men det etter at Anne-Cecilie Kvammen og Elisabeth Dahl gir forumet en praktisk innføring i Aleksanderteknikk.

Samarbeid med Musikkpedagogene Oslo:

I samarbeid med Musikkpedagogene Oslo blir det høsten 2016 arrangert to torsdagsforum-treff i Josefinesgate 15.

På det første treffet presenterer Åshild Kyvik Bauge boken hun har skrevet sammen med Randi Clausen Aarflot:  ”Sangteknikk i barne-og ungdomskoret”.

På det andre treffet viser Guri Egge deltakerne eksempler på «notene» til noen av de mest krevende nyskrevne sangverkene hun hadde gleden av å urfremføre, hvordan hun går fram når hun innstuderer ny klassisk musikk. Det møter dessverre svært få medlemmer opp på disse treffene, men de som er der, har store opplevelser. Et tredje treff bli avlyst grunnet sykdom.

13. mars inviterer Musikkpedagogene Oslo til en juniorklasse hvor Åshild Kyvik Bauge underviser, og Anne Eline Riisnæs akkompagnerer. Medlemmer av NSPF er også invitert til å delta, og til å melde elever på som aktive deltakere. Kurset refereres som meget vellykket, 25 personer deltar.

Eksempler på at styrets oppfordring til lokal virksomhet inspirerer, illustreres med eksempel i aktivitet i Stavanger/Sandnes:

Ole A. Thomassen, som har en mastergrad i Musikalsang, og har lang undervisningserfaring i sjangeren, holder et seminar for sangpedagogene ved Vågen videregående skole i Sandnes. Det samme gjør han for elever og lærere ved kulturskolen i Stavanger og videregående skoler i Stavanger. Nils Erik Steinsbø akkompagnerer.

Det blir arrangert møte med EVTA-medlemmer i regionen, lokallag blir dannet. Det blir arrangert fagseminar i Stjørdal ved Nord Universitet, Campus Levanger. Ledere for seminaret er Runa Hestad Jensen og Marte Aune. Kåre Bjørkøy, Marte Aune, Runa Hestad Jenssen og Kirsti Leira gir foredrag for de 17 deltakere på seminaret.

Oktober 2016. Et 28. seminar blir arrangert med den amerikanske artisten og pedagogen Lisa Popeil «Om belting». Seminaret blir godt mottatt, og flere av forumets medlemmer deltar aktivt. Inntrykket er at seminaret gir mersmak for dem som deltar og det er ønskelig med flere lignende arrangementer i løpet av de kommende årene.

16. april 2016: «Verdens Stemmedag» blir i Norge markert med 10 arrangementer fordelt over hele landet. Det blir avholdt seminarer, konserter og markeringer som blir godt besøkt. Flere av våre medlemmer er involvert rundt om i landet.

Verdens Stemmedag er et flott initiativ som vi håper vil vokse seg enda større i årene som kommer.

2017 april: 29. seminar på Edvard Munch Videregående skole i Oslo i samarbeid med Musikkpedagogene Norge / EPTA. Felles konserter og en mesterklasse for sang og piano.

Årsmøte blir holdt samme sted.

Det nye styret består av styreleder Sølvi Elise Halvorsen, nestleder Ole Anton Thomassen, sekretær Ingrid Eggen, kasserer Nils Erik Steinsbø, og styremedlemmene Kåre Bjørkøy og Elisabeth Tandberg. Varamedlemmer er Guri Egge og Anne-Cecilie Kvammen.

Bel canto er overskriften for den delen av seminaret som er for NSPFs medlemmer. Anne-Margrethe Svanes og Katrine Imerslund tar for seg Bel canto for unge stemmer, som følges opp av et foredrag med Åshild Kyvik Bauge som også snakker om å undervise tenåringseleven.

«Pianisten og sangeren i felles repertoar» er tittelen på en mesterklasse prof. Kåre Bjørkøy gir sammen med professor i klaver og interpretasjon ved NMH, Jorunn Marie Bratlie. Elisabeth Tandberg holder en levende demonstrasjon «Bel canto – slik jeg lærte det», og Berit Nordberg gir deltakerne et foredrag om «Bones for life» – et praktisk verktøy i arbeidet med stemmen. Seminaret avsluttes med en debatt, Sølvi Elise Halvorsen stiller spørsmålet «Bør tittelen sangpedagog autoriseres?»

2018 april: 30. seminar arrangeres på Edvard Munch i samarbeid med MPNorge og EPTA.

Årsmøte samme sted. 30 år er gått siden grunnleggelsen av forumet.

Styret fortsetter med Sølvi Elise Halvorsen som styreleder, nestleder Ole Anton Thomassen, Nils Erik Steinsbø, kasserer og Ingrid Eggen, sekretær. Elisabeth Tandberg og Anna Rosanna Wennersten er styremedlemmer. Vara: Guri Egge og Anne-Cecilie Kvammen.

NSPF blir opptatt som medlem av Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund. Styret har i løpet av året sendt søknader, etter at Rune Knoff foreslo forumet å søke om medlemskap på årsmøtet i 2017.

Møter og seminarer oppmuntret av NSPF, fant sted i Rogaland, Trøndelag og Agder.

Også denne gangen består seminarprogrammet av felles sesjoner med fine konserter og foredrag, for EVTA og EPTA-medlemmene med fine konserter og foredrag. For NSPF holder Live Maria Roggen, professor i jazz ved NMH, en mesterklasse/workshop med temaet improvisasjon. Professor Barbro Marklund presenterer sin antologi – «Arias for young voices, bind en og to» – og også hun holder en mesterklasse for utvalgte, unge mezzosopraner.

2019 mars: 31. seminar og årsmøte holdes i Trondheim Katedralskole.

Januar: Et lokalt seminar arrangeres i Bergen.

Oktober: fagkveld på KHiO i Oslo. Torsdagstreff med faglig tema i samarbeid med Musikkpedagogene Oslo.

Ny styreleder og redaktør er Ole Anton Thomassen. Liv Gudrun Stoveland og Ingeborg Dalheim går inn som nye styremedlemmer.

Christer T. Aannestad og Mai-Britt Wagnhild åpner seminaret med temaet «Timani møter Komplett Sangteknikk». Her blir de ulike tilnærminger til sangteknikk belyst.

Ellen Foyn Bruun instruerer etter dette deltakerne i den pedagogiske metoden til «Fitzmaurice Voicework». Guri Egge deler fra sin rike erfaring som utøver og pedagog i foredraget «Stemmen i bevegelse», en praktisk presentasjon med fysiske øvelser.

Lege Anne Kristin Aasebøstøl og logoped Nina Severeide holder et foredrag om fysiologiske stemmeskader – etterfulgt av en spørrerunde som ledes av Kåre Bjørkøy.

«Røffe vokaleffekter» som blant annet distortion og grunt, er så tittelen på en workshop med Håvard Askim, før styret igjen oppmuntrer til en åpen diskusjon om forumets fremtid.

2020 februar: Verden rammes av pandemi. Ingen planlagte fysiske seminar lar seg arrangere på 2 år. Men medlemsmøter på internett på Zoom-plattformen skal vise seg forsiktig bærekraftig. Årsmøtet blir holdt på Zoom i juni.

Ny styreleder er Liv Gudrun Stoveland. Nestleder blir Kari Iveland, redaktør og sekretær Rune Knoff. Vår nye Internasjonale koordinator heter Hilde Sveen Haraldsen, og kasserer er Ingeborg Dalheim. Mari Klingen Sørheim og Marius Solevågseide er aktive varamedlemmer.

Det siste trykte eksemplaret av «Stemmer som stemmer» blir sendt ut til medlemmene – heretter vil det bli sendt elektronisk nyhetsbrev til alle medlemmer. Kostnadene ved trykk og porto har steget radikalt. Mange artikler vil deles på hjemmesiden, og gjøres slik synlig for verden, når ulike tema og navn googles.

Internasjonal koordinator Hilde Haraldsen Sveen deltar på digitale EVTA-møter og kurs.

2021 mai: Årsmøtet blir avholdt på Zoom, og det holdes 4 medlemsmøter på nett i løpet av året, ett i samarbeid med det Svenska Sång- och Talpedagogförbundet.

Styret i 2021: Leder er Liv Stoveland, nestleder Kari Iveland, sekretær og redaktør Rune Knoff og to nye styremedlemmer går inn: Yngve Emil Marcussen og Jill Larsdotter.

Styreleder og sekretær hadde mandat på NMRs Musikkting i mai, tinget ble arrangert digitalt på nett.

2022: mars: En nordisk fagdag initiert av prof. Bo Rosenkull, medlem av hovedstyret i EVTA og nordisk kontaktperson i EVTA Executive Board, holdes på «Zoom».  48 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark var pålogget.

April: 32. seminar i samarbeid med NOSF og KHiO arrangeres i formidlingsavdelingen til  Den Norske Opera og Ballett i Oslo, og årsmøte blir holdt i Norsk Musikkråds lokaler i Møllergaten 30 dagen etter. Guri Egge takkes av for å ha arbeidet med planleggingen av seminaret gjennom de siste tre årene. Før selve årsmøtet deltar forsamlingen i en aktiv workshop med Ruth Wilhelmine Meyer, og deltakerne møter også Kirsten Loennechen Taranger i et intervju med Rune Knoff. Kirsten gir i intervjuet innblikk i sitt liv som sanger og pedagog, og om hvordan hun håndterer overgangen i livet og i karrieren, da hun ved 40 års alder mister synet.

Styret består av leder Liv Stoveland, ny nestleder Mari Klingen Sørheim, sekretær og redaktør Rune Knoff, samt to nye styremedlemmer, Yngve Emil Marcussen og Jill Larsdotter. Varamedlemmer er Tori Teigen og Marius Solevågseide.

Seminaret har «stemmer i endring» som tema. Professor emeritus Johan Sundberg innleder med et foredrag om nesens betydning i sang, før Dr. leg. logoped Ulrika Nygren fra Karolinska Institutet i Stockholm doserer om sin forskning på stemmevansker blant personer som gjennomgår, og har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling. Og hun belyser også forskjellene hos gutter og jenter under stemmeskiftet i tenårene. Det lykkes denne gang kurskomiteen å hente dosent emerita Susanna Eken til Oslo fra København, hun vektlegger den generelle stemmehelse – for unge og eldre sangere, i sin forelesning.  Ruth Wilhelmine Meyer gir deltakerne en smakebit på hvordan hun arbeider med det rike uttrykket i sin sangkunst, og et panel bestående av operasangerne Trond Halstein Moe, Kåre Bjørkøy, Guri Egge, Terje Stensvold og Hege Høisæter forteller så meget levende fra sine karrierer, og om mestringen av stemmen gjennom lange, aktive sangerliv. Seminaret støttes av FFUK og Norsk Kulturråd. Totalt 32 betalende deltakere var til stede fra tre organisasjonene.

August: ICVT i Wien. Yngve Marcussen og Ole Anton Thomassen representerer forumet.

September: Styret utnevner Zarah Barbro Amalia Marklund til forumets første æresmedlem, under Barbros avskjedskonsert på Norges Musikkhøgskole. Rune Knoff fremfører en ode, og vår førstedame mottar et arbeid i porselen av kunsthåndverker Elise Kielland, samt styrets begrunnelse for utnevnelsen.

Etter opprydding i medlemsregisteret teller forumet 101 betalende medlemmer.

2023 mars: Årsmøtet avholdes på Zoom. 19 medlemmer logger seg på og utgjør demokratiet i vårt forum.

33. seminar på Voksenåsen i Oslo blir arrangert to uker senere, det i samarbeid med Voksenåsen Musikkakademier.

Ny styreleder er Yngve Emil Marcussen, nestleder Liv Stoveland, sekretær Rune Knoff, Mari Klingen Sørheim og Jill Larsdotter fortsetter som styremedlemmer. Tori Teigen og Ole Anton Thomassen er varamedlemmer. Under året 22/23 fungerer Tori Teigen som nestleder, Mari har permisjon, NSPF gratulerer med en datter.

Forumet markerer sine 35 år med festmiddag 25. mars under seminarhelgen.

Forumet hedrer Bo som ordförande i Svenska Sång- och Talpedagogförbundet med en gave i anledning deres 90 år. Guri Egge, Lise Arnesen, Elisabeth Tandberg og Kirsten L. Taranger blir takket for deres betydelige innsats for vokalfeltet generelt, og for stort nedlagt engasjement og arbeid i NSPF gjennom mange år. Liv Stoveland synger noen fine jazzlåter, Rune Knoff fremfører en ode til NSPF og æresmedlem Barbro Marklund taler. Bo Rosenkull likeså. Skuespiller Yngve Marcussen resiterer stemningsfullt, og Pål Rullestad, Kaia Rullestad Teigen og Tori Teigen opptrer med to viser, den ene med tekst og melodi skrevet av Tori. Stemningen oppleves som svært god og hjertelig.

Hilde Haraldsen Sveen representerer NSPF under NMRs Musikkting i juni. Når EVTA igjen inviterer til sitt årsmøte i Erlangen i august, så teller antall medlemsland 23. Ni land har kommet til siden 2005. Møtet arrangeres fysisk i Bayern, men strømmes også på internett og gjør det også mulig for deltakerland å delta på denne måten.

Til seminaret på Voksenåsen kommer Anders Edenroth fra the RealGroup i Stockholm samt prof. Bo Rosenkull, professor i sang og scenisk gestaltning ved Musikkhøgskolen i Stockholm og Scenskolan i Göteborg. Naja Månsson og Idil Alpsoy kommer fra København for å gi oss en workshop om tungens viderverdigheter – seminaret har 32 betalende deltakere.  

Anders underviser The PhilomelaGroup, en vokalkvintett, og gir deltakerne en mesterlig demonstrasjon på hvordan å arbeide med, og instruere vokalgrupper. Gruppen og noen av deltakerne er nærmest «starstrucked» i møte med den levende legenden – men det hele forløper lekende og enkelt, og gruppen mottar geniale tips og lærer nye arbeidsmetoder.

Bo gir seminardeltakerne en leksjon i hvordan han bruker bevegelseselementer fra Laban/Yat Malmgren-metoden i sin sangundervisning, samt en flott mesterklasse. Aktive deltakere på mesterklassen er blant andre Kaia Rullestad Teigen og Herman Styri Myhren. Deltakerne får oppleve stemmeprakt, Kaia behersker dessuten som operasanger også den noe mer intime formen musikal.

Naja og Idil tar for seg tungen som del av vårt instrument. Deres workshop fungerer som en interaktiv klasse, den bringer aha-opplevelser for mange, og den krever hard innsats fra deltakernes side.

Seminaret er en storsatsning litt utenom det vanlige, og som kun kan finne sted på grunn av finansiell bistand, i form av reduserte priser fra Voksenåsen. Seminaret gjennomføres med et planlagt underskudd. Gledelig da at bevilgningen i år er rekordhøy fra NMR, med 83 000 tildelte kroner i driftsstøtte. Andre fond skuffer dessverre.

Kommentar fra sekretær Rune Knoff.

Teksten over er å regne som et arbeidsdokument. Jeg har funnet mange av opplysningene i utgaver av «Stemmer som stemmer», i referat og ledere. Vi velger å sende listen ut med nyhetsbrevet nå i juni. Dersom noen av våre medlemmer opplever at opplysninger er feil, trenger å bli rettet eller trenger videre supplering – så tas rettelser og kommentarer imot med takk.

Listen over seminarene er ikke komplett, jeg har funnet det vanskelig å innhente en del detaljerte opplysninger fra noen år. Eller så har jeg ikke hatt tid til å kontakte flere enn jeg har, for å bringe flere klarheter på bordet. Dette har vært et forholdsvis tidkrevende arbeid, men som nå er gjort for alltid. Tidkrevende, til tross for at jeg har fått behørig hjelp fra Tori Teigen, som har besøkt Nasjonalbiblioteket gjentatte ganger. En del av utgavene av «Stemmer som stemmer» finnes der, Inger Marie Trovi har for en tid siden sørget for overlevering av dette materialet. Nasjonalbiblioteket har planer om å digitalisere materialet, og i påvente av dette legger vi listen lavere hva innsats angår. Artikler fra de tidlige utgavene av bladet vil med dette bli tilgjengelig for allmenheten.

Jeg er stolt over listen – stolt av forumets historie, den forteller om stor aktivitet gjennom våre 35 år som organisasjon. Den forteller om ildsjeler og årsverk nedlagt av tid, og om hvordan viktige tema innenfor vokalfeltet har vært drøftet og belyst på våre møter, og i vårt flotte organ «Stemmer som stemmer».

Jeg ser frem til å motta kommentarer og opplysninger fra dere, ikke vegre dere for å sende meg rettelser og tilføyelser til e-post: runeknoff@gmail.com. Skulle noen medlemmer sitte på protokoller eller annet materiale som kan være til nytte for redaksjonen, så ville vi være glade for å få dette i hende. La oss kalle det en dugnad for vår historie og synliggjøring av denne!

Listen over vil fortløpende kunne oppdateres, og den vil bli lagt ut på våre hjemmesider, under vår spalte «Historien». Jeg ønsker alle våre medlemmer en god sommer, og takker de av dere jeg har hatt kontakt med under det siste halve året i sakens anledning for fine og informative samtaler!

Rune